REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Jouko Lindgren (0829221-2) Oy, Hernesaarenranta 13, 00150 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Jouko Lindgren, Hernesaarenranta 13, 00150 Helsinki
Puh. 0400-489 337, joukolindgren(at)joukolindgren.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Eva Lindgren, Puh. 09-622 5322, jloy(a)nettilinja.fi

REKISTERIN NIMI
Jouko Lindgren Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Järjestelmään kerätään asiakkaan henkilötietoja, joita käytetään asiakkaan veneen ja kaluston huollon sekä korjauksen suunnitteluun, huollon toteutukseen, sen seurantaan ja asiakkaan laskuttamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:• Asiakkaan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)• Ajanvaraustiedot• Laskutustiedot• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
1. Manuaalinen aineistoPaperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimistohenkilökunnalla.
2. Sähköinen aineistoJouko Lindgren Oy:n asiakasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain niillä Jouko Lindgren Oy:n toimihenkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Rekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain Jouko Lindgren Oy:n henkilökunnalla. Jouko Lindgren Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja sen tietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on lain mukaisesti oikeus saada tarkastaa häntä itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia sähköisen tietojärjestelmän tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena.